Navigace

Obsah

Nabízené služby

Základní činnosti poskytované služby:

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

§ konzultace s poradcem, sociálním pracovníkem

§ podpora a poradenství rodičům a blízkým osobám v prvních letech života dítěte s postižením, ohrožením ve vývoji

§ poradenství k možnostem podpory psychomotorického vývoje dítěte

§ poradenství v oblasti kompenzačních, rehabilitačních, stimulačních a didaktických pomůcek

§ půjčování hraček, pomůcek, literatury, CD, DVD

§ orientační diagnostika schopností a dovedností dítěte

§ odborné přednášky, semináře.

 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

§ podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů

§ zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci

§ podpora kontaktů s rodinou, přáteli.

 

c) Sociálně terapeutické činnosti:

§ podpora rodiny, naslouchání, provázení

§ podpora rodiny v době krize

§ pořádání skupinových setkávání rodin

§ víkendové kurzy pro rodiny s dětmi

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

§ sociálně právní poradenství

§ podpora při jednání s úřady, odborníky, veřejnými institucemi

§ vyjednávání s návaznými zdroji a institucemi ve prospěch rodiny

§ doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad apod.).

 

 

Raná péče je poskytována v přirozeném prostředí dítěte. Základním přirozeným prostředím dítěte je rodina. Právě láskyplná a stimulující interakce mezi rodičem a dítětem s postižením je podle posledních výzkumů podstatným faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro ranou péči typická forma terénní práce (návštěv poradenského pracovníka v domácím prostředí).

 

Nabízené služby:

1. Terénní služby – konzultace s poradcem, sociálním pracovníkem v rodině dítěte

Poradce rané péče dojíždí do rodinného prostředí v intervalech, které jsou předem domluveny. Vždy je respektován denní režim dítěte a možnosti uživatelů. Součástí každé konzultační návštěvy je rozhovor s rodiči, zhodnocení pokroku dovedností, pochvala pro dítě i rodiče, v případě neúspěchu hledání nových způsobů dosažení změny. Poradce pracuje s dítětem, pozoruje chování dítěte, motorický a rozumový vývoj dítěte, komunikaci, hru. S rodiči jsou konzultovány možnosti rozvoje dítěte, metodiky nácviku jednotlivých činností, plán do další konzultační návštěvy poradce. Vždy je respektován aktuální stav dítěte a možnosti rodiny. V průběhu konzultace se řeší aktuální problémy – pomůcky, možnost jejich zapůjčení, sociální dávky, lékařská vyšetření.

Uživatelé mají možnost při řešení aktuálních problémů využít konzultace přímo v rané péči. Převážně se jedná o sociální dávky, spolupráce s ostatními subjekty, návazné služby, specializované poradenství, aj.

 

2. Podpora a poradenství rodičům a blízkým osobám v prvních letech života dítěte s postižením, ohrožením ve vývoji

Pracovníci rané péče pomáhají předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení, pomáhají zvyšovat vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Rodinám je nabízeno poradenství k možnostem podpory psychomotorického vývoje dítěte a orientační diagnostika schopností a dovedností dítěte.

 

3. Podpora rodiny, naslouchání, provázení

Podpora rozvoje rodičovských kompetencí v rámci individuálního plánování služby rané péče, provázení rodiny náročnou situací, podpora rodiny v době krize.

 

4. Podpora při jednání s úřady, odborníky, veřejnými institucemi

V případě zájmu mohou uživatelé využít doprovod poradce při jednání na různých institucích (vzdělávacích, sociálních) a lékařských vyšetřeních. Nabízíme sociálně právní poradenství.

 

5. Možnost zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, rehabilitačních, didaktických a kompenzačních pomůcek

Součástí nabídky služeb rané péče je půjčovna stimulačních, rehabilitačních, didaktických a kompenzačních pomůcek. Rodina má možnost si vyzkoušet vhodnost a efektivnost nákladnější pomůcky dříve, než ji pro své dítě zakoupí. Pomůcky aktivně využívají poradci při své práci s dítětem v průběhu konzultačních návštěv. Pomůcky, které má raná péče k dispozici, pokrývají poptávku uživatelů a jsou vždy pořízeny vzhledem k postižení dítěte.

 

6. Doporučení a zapůjčení odborné literatury, videa, CD

Raná péče je vybavena rozsáhlou knihovnou literatury oborů pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie, dětské literatury. Uživatelé služeb si mohou odbornou literaturu zapůjčit.

 

7. Pomoc při hledání vhodných předškolních a školních institucí

Pracovníci rané péče pomáhají rodině s výběrem vhodné vzdělávací instituce pro dítě. Nabízí rodině doprovod při jednání ohledně vzdělávání dítěte, spolupracují s řediteli školských zařízení.

 

8. Pomoc při integraci, zprostředkování osobní asistence – vyjednávání s návaznými zdroji a institucemi ve prospěch rodiny

Pracovníci poskytují uživatelům kontakty na návazné služby působící v místě bydliště uživatelů, např. osobní asistenci, odlehčovací služby, stacionáře.

 

9. Skupinová setkávání rodin

Jsou realizována v odpoledních hodinách pravidelně v Třebíči a Jihlavě. Jejich náplní je socializace rodin, skupinové terapie, tvořivé dílny, odborné semináře a další aktivity dle potřeb a zájmů rodin.

 

10. Odborné přednášky, semináře

Pracovníci rané péče dle zájmu připravují přednášky pro uživatelské rodiny, odborníky, lékaře, zdravotní sestry i širokou veřejnost.

 

11. Víkendové kurzy pro rodiny s dětmi

Kurzy jsou pořádány v jarních a podzimních měsících. Jejich počet je dán zájmem uživatelů, kapacitou vybraného zařízení, finančními prostředky. Řeší nedostatečnou nabídku rodinných forem trávení volného času zaměřených na cílovou skupinu uživatelů. Nabízí jim možnost strávit víkend ve společnosti dalších rodin s podobným osudem, sdílet své zážitky a zkušenosti, poradit se s odborníky, dozvědět se zajímavé informace, vyzkoušet si zajímavé činnosti a především zažít příjemný a klidný rodinný víkend, který přinese uvolnění a odpočinek všem členům rodiny. Během programu kurzu si rodiny vyzkouší různé techniky rukodělných činností (techniky malování na trička, techniku malování na hedvábné šály, práci s papírem). Rodiny mohou využít hipoterapii, canisterapii, masáže, soutěže, plavání aj. Pozornost je věnována také sourozencům, kteří bývají sekundárně sociálně znevýhodněni.

 

Základní služby nabízené Ranou péčí Třebíč jsou poskytovány ZDARMA, v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Víkendový kurz pro rodiny s dětmi je pořádán s finanční spoluúčastí uživatele služby.